集合

3-set接口

2021-07-09 315 0

简介 HashSet、LinkedHashSet、TreeSet实现类的具体介绍

1. set接口

|----Collection接口:单列集合,用来存储一个一个的对象

         |----Set接口:存储无序的、不可重复的数据   -->高中讲的集合

             |----HashSet:作为Set接口的主要实现类;线程不安全的;可以存储null

                 |----LinkedHashSet:作为HashSet的子类;遍历其内部数据时,可以按照添加的顺序遍历

                                     对于频繁的遍历操作,LinkedHashSet效率高于HashSet.

             |----TreeSet:其中的元素是同一个类的对象,可以按照对象的指定属性进行排序。

Set接口中没有额外定义新的方法,使用的都是Collection中声明过的方法。

要求:

 向Set(主要指:HashSet、LinkedHashSet)中添加的数据,其所在的类一定要重写hashCode()和equals()

 重写的hashCode()和equals()尽可能保持一致性:相等的对象必须具有相等的散列值

 重写两个方法的小技巧:对象中用作 equals() 方法比较的 Field,都应该用来计算 hashCode 值。基本上都是使用工具生成,一般不建议自己手动实现。

List存储的数据是有序的,可重复的,set存储的数据是无序的不可重复的

一、Set:存储无序的、不可重复的数据

以HashSet为例说明:

1. 无序性:不等于随机性。存储的数据在底层数组中并非按照数组索引的顺序添加,而是根据数据的哈希值决定的。哈希值决定了数据存储的位置。

  list是有序的,意思是存储数据是按顺序存储的,一个挨着一个,相邻的数据元素的内存地址也是连续的。也就是逻辑上相邻,物理上也相邻。

  而HashSet存储的位置不是按顺序来的,也就是其在内存中不是按顺序存储的。

2. 不可重复性:保证添加的元素按照equals()判断时,不能跟已有的元素相同。 相同的元素,只能添加一个。

二、添加元素的过程:以HashSet为例:

   我们向HashSet中添加元素a,首先调用元素a所在类的hashCode()方法,计算元素a的哈希值,

   此哈希值接着通过某种算法(散列函数、哈希函数)计算出在HashSet底层数组中的存放位置(即为:索引位置),

   判断数组此位置上是否已经有元素:

       如果此位置上没有其他元素,则元素a添加成功。 --->情况1

       如果此位置上有其他元素b(或以链表形式存在的多个元素),则比较元素a与元素b的hash值:

           如果hash值不相同,则元素a添加成功。--->情况2

           如果hash值相同,进而需要调用元素a所在类的equals()方法:

                  equals()返回true,元素a添加失败(说明a和b是相同的)

                  equals()返回false,则元素a添加成功。--->情况3(hash值虽然相同,但是元素可能不同,哈希碰撞的情况)

   对于添加成功的情况2和情况3而言:元素a 与已经存在指定索引位置上数据以链表的方式存储。

   jdk 7 :元素a放到数组中,指向原来的元素。

   jdk 8 :原来的元素在数组中保持不动,在链表的末尾添加a

   总结:七上八下

   HashSet底层:数组+链表的结构。


 1. //SetItfTest.java

 2. package com.ylaihui.setitf;

 3. import java.util.HashSet;

 4. import java.util.Iterator;

 5. import java.util.Objects;

 6. class Order{

 7.     int id;

 8.     double price;

 9.     public Order() {

 10.     }

 11.     @Override

 12.     public String toString() {

 13.         return "Order{" +

 14.                 "id=" + id +

 15.                 ", price=" + price +

 16.                 '}';

 17.     }

 18.     public Order(int id, double price) {

 19.         this.id = id;

 20.         this.price = price;

 21.     }

 22.     @Override

 23.     public boolean equals(Object o) {

 24.         if (this == o) return true;

 25.         if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

 26.         Order order = (Order) o;

 27.         return id == order.id &&

 28.                 Double.compare(order.price, price) == 0;

 29.     }

 30.     @Override

 31.     public int hashCode() {

 32.         return Objects.hash(id, price);

 33.     }

 34. }

 35. public class SetItfTest {

 36.     public static void main(String[] args) {

 37.         HashSet hashSet = new HashSet();

 38.         hashSet.add(111);

 39.         hashSet.add(222);

 40.         hashSet.add("ylaihui");

 41.         hashSet.add("ylaihui");

 42.         hashSet.add(new Order(111,100.50));

 43.         hashSet.add(new Order(111,100.50));

 44.         Iterator iterator = hashSet.iterator();

 45.         while(iterator.hasNext()){

 46.             System.out.println(iterator.next());

 47.         }

 48.     }

 49. }

 50. /*

 51. ylaihui

 52. Order{id=111, price=100.5}

 53. 222

 54. 111

 55. */2. 为什么在hashCode方法中会出现31这个数?

以Eclipse/IDEA为例,在自定义类中可以调用工具自动重写equals和hashCode。

问题: 为什么用Eclipse/IDEA复写hashCode方法,有31这个数字?


 1. public static int hashCode(Object a[]) {

 2.     if (a == null)

 3.         return 0;

 4.     int result = 1;

 5.     for (Object element : a)

 6.         result = 31 * result + (element == null ? 0 : element.hashCode());

 7.     return result;

 8. }


 选择系数的时候要选择尽量大的系数。因为如果计算出来的hash地址越大,所谓的“冲突”就越少,查找起来效率也会提高。(减少冲突)

 31可以 由i*31== (i<<5)-1来表示,现在很多虚拟机里面都有做相关优化。 (提高算法效率,2的多少次方,这样的计算,效率高)

 并且31只占用5bits,相乘造成数据溢出的概率较小。

 31是一个质数,质数作用就是如果我用一个数字来乘以这个素数,那么最终出来的结果只能被素数本身和被乘数还有1来整除! (减少冲突)

最终选择了31这个数


3. LinkedHashSet的使用

LinkedHashSet作为HashSet的子类,在添加数据的同时,每个数据还维护了两个引用,记录此数据前一个数据和后一个数据,对于频繁的遍历操作,LinkedHashSet效率高于HashSet

upfile


 1. //LinkedHashSetTest.java

 2. package com.ylaihui.setitf;

 3. import java.util.LinkedHashSet;

 4. import java.util.Objects;

 5. class Book{

 6.     int id;

 7.     double price;

 8.     public Book() {

 9.     }

 10.     @Override

 11.     public String toString() {

 12.         return "Book{" +

 13.                 "id=" + id +

 14.                 ", price=" + price +

 15.                 '}';

 16.     }

 17.     public Book(int id, double price) {

 18.         this.id = id;

 19.         this.price = price;

 20.     }

 21.     @Override

 22.     public boolean equals(Object o) {

 23.         if (this == o) return true;

 24.         if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

 25.         Book book = (Book) o;

 26.         return id == book.id &&

 27.                 Double.compare(book.price, price) == 0;

 28.     }

 29.     @Override

 30.     public int hashCode() {

 31.         return Objects.hash(id, price);

 32.     }

 33. }

 34. public class LinkedHashSetTest {

 35.     public static void main(String[] args) {

 36.         LinkedHashSet set = new LinkedHashSet();

 37.         set.add(111);

 38.         set.add(222);

 39.         set.add("ylaihui");

 40.         set.add("ylaihui");

 41.         set.add(new Order(111,100.50));

 42.         set.add(new Order(111,100.50));

 43.         for (Object o : set) {

 44.             System.out.println(o);

 45.         }

 46.     }

 47. }

 48. /*

 49. 111

 50. 222

 51. ylaihui

 52. Order{id=111, price=100.5}

 53. 添加的顺序与遍历的顺序一致,因为底层加了一个双向的链表

 54. */


4. TreeSet的使用

TreeSet 是 SortedSet 接口的实现类, TreeSet 可以确保集合元素处于排序状态。

TreeSet底层使用红黑树结构存储数据

TreeSet 两种排序方法: 自然排序定制排序。默认情况下, TreeSet 采用自然排序

 TreeSet和TreeMap采用红黑树的存储结构

 特点:有序,查询速度比List快 


5. TreeSet的自然排序

自然排序: TreeSet 会调用集合元素的 compareTo(Object obj) 方法来比较元素之间的大小关系,然后将集合元素按升序(默认情况)排列

如果试图把一个对象添加到 TreeSet 时,则该对象的类必须实现 Comparable接口。

实现 Comparable 的类必须实现 compareTo(Object obj) 方法,两个对象即通过compareTo(Object obj) 方法的返回值来比较大小。

 Comparable 的典型实现:

BigDecimal、 BigInteger 以及所有的数值型对应的包装类:按它们对应的数值大小进行比较

Character:按字符的 unicode值来进行比较

Boolean: true 对应的包装类实例大于 false 对应的包装类实例

String:按字符串中字符的 unicode 值进行比较

Date、 Time:后边的时间、日期比前面的时间、日期大

向 TreeSet 中添加元素时,只有第一个元素无须比较compareTo()方法,后面添加的所有元素都会调用compareTo()方法进行比较,也就是向TreeSet中添加的第一个元素决定了后续可添加的每个元素的类型。

因为只有相同类的两个实例才会比较大小,所以向 TreeSet 中添加的应该是同一个类的对象。

对于 TreeSet 集合而言,它判断两个对象是否相等的唯一标准是:两个对象通过 compareTo(Object obj) 方法比较返回值。

当需要把一个对象放入 TreeSet 中,重写该对象对应的 equals() 方法时,应保证该方法与 compareTo(Object obj) 方法有一致的结果:如果两个对象通过equals() 方法比较返回 true,则通过 compareTo(Object obj) 方法比较应返回 0。否则,让人难以理解。

如果自定义类不实现Comparable接口那么该类的对象无法放入TreeSet中: java.lang.ClassCastException: com.ylaihui.setitf.Person cannot be cast to java.lang.Comparable

 1. //TreeSetTest1.java

 2. package com.ylaihui.setitf;

 3. import java.util.TreeSet;

 4. public class TreeSetTest1 {

 5.     public static void main(String[] args) {

 6.         TreeSet set = new TreeSet();

 7.         // error: 只能添加相同类的对象

 8.         //set.add(111);

 9.         //set.add(222);

 10.         //set.add("aa");

 11.         set.add("y");

 12.         set.add("lai");

 13.         set.add("hui");

 14.         for (Object obj : set) {

 15.             System.out.println(obj);

 16.         }

 17.     }

 18. }


 1. //TreeSetTest2.java

 2. package com.ylaihui.setitf;

 3. import java.util.Objects;

 4. import java.util.TreeSet;

 5. class Person{

 6.     String name;

 7.     int age;

 8.     public Person() {

 9.     }

 10.     public Person(String name, int age) {

 11.         this.name = name;

 12.         this.age = age;

 13.     }

 14.     @Override

 15.     public String toString() {

 16.         return "Person{" +

 17.                 "name='" + name + '\'' +

 18.                 ", age=" + age +

 19.                 '}';

 20.     }

 21.     @Override

 22.     public boolean equals(Object o) {

 23.         if (this == o) return true;

 24.         if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

 25.         Person person = (Person) o;

 26.         return age == person.age &&

 27.                 Objects.equals(name, person.name);

 28.     }

 29.     @Override

 30.     public int hashCode() {

 31.         return Objects.hash(name, age);

 32.     }

 33. }

 34. public class TreeSetTest2 {

 35.     public static void main(String[] args) {

 36.         // java.lang.ClassCastException: com.ylaihui.setitf.Person cannot be cast to java.lang.Comparable

 37.         // 放入TreeSet中的对象要求是可比较的,需要实现Comparable接口

 38.         TreeSet set = new TreeSet();

 39.         set.add(new Person("Andy",6));

 40.         set.add(new Person("Caddy",12));

 41.         set.add(new Person("ylaihui",33));

 42.         set.add(new Person("Jim",22));

 43.     }

 44. }


6. TreeSet的自然排序

 1. //TreeSetTest3.java

 2. package com.ylaihui.setitf;

 3. import java.util.Objects;

 4. import java.util.TreeSet;

 5. class Phone implements Comparable{

 6.     String name;

 7.     double price;

 8.     public Phone(String name, double price) {

 9.         this.name = name;

 10.         this.price = price;

 11.     }

 12.     @Override

 13.     public String toString() {

 14.         return "Phone{" +

 15.                 "name='" + name + '\'' +

 16.                 ", price=" + price +

 17.                 '}';

 18.     }

 19.     @Override

 20.     public boolean equals(Object o) {

 21.         if (this == o) return true;

 22.         if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

 23.         Phone phone = (Phone) o;

 24.         return Double.compare(phone.price, price) == 0 &&

 25.                 Objects.equals(name, phone.name);

 26.     }

 27.     @Override

 28.     public int hashCode() {

 29.         return Objects.hash(name, price);

 30.     }

 31.     public Phone() {

 32.     }

 33.     @Override

 34.     public int compareTo(Object o) {

 35.         if(o instanceof Phone){

 36.             Phone p = (Phone) o;

 37.             // name 从大到小排序

 38.             int ret = -this.name.compareTo(((Phone) o).name);

 39.             if(ret == 0)

 40.                 // price 从小到大排序

 41.                 return Double.compare(this.price,((Phone) o).price);

 42.             else

 43.                 return ret;

 44.         }else

 45.             throw new RuntimeException("无法比较的类型");

 46.     }

 47. }

 48. public class TreeSetTest3 {

 49.     public static void main(String[] args) {

 50.         TreeSet set = new TreeSet();

 51.         set.add(new Phone("huawei",4288));

 52.         set.add(new Phone("huawei",1288));

 53.         set.add(new Phone("iPhone",5288));

 54.         set.add(new Phone("mi",1288));

 55.         // 如果重写的compareTo 方法只比较的name

 56.         // 那么下面的两条数据只能插入第一条,因为name相等,

 57.         // TreeSet底层判断这两个对象是相等的 compareTo 返回0

 58.         set.add(new Phone("vivo",1288));

 59.         set.add(new Phone("vivo",2288));

 60.         for (Object obj : set) {

 61.             System.out.println(obj);

 62.         }

 63.     }

 64. }

 65. /*

 66. Phone{name='vivo', price=1288.0}

 67. Phone{name='vivo', price=2288.0}

 68. Phone{name='mi', price=1288.0}

 69. Phone{name='iPhone', price=5288.0}

 70. Phone{name='huawei', price=1288.0}

 71. Phone{name='huawei', price=4288.0}

 72.  */


7. TreeSet的定制排序

 1. //TreeSetTest4.java

 2. package com.ylaihui.setitf;

 3. import java.util.Comparator;

 4. import java.util.Objects;

 5. import java.util.TreeSet;

 6. class User{

 7.     int id;

 8.     String name;

 9.     public User() {

 10.     }

 11.     public User(int id, String name) {

 12.         this.id = id;

 13.         this.name = name;

 14.     }

 15.     @Override

 16.     public String toString() {

 17.         return "User{" +

 18.                 "id=" + id +

 19.                 ", name='" + name + '\'' +

 20.                 '}';

 21.     }

 22.     @Override

 23.     public boolean equals(Object o) {

 24.         if (this == o) return true;

 25.         if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

 26.         User user = (User) o;

 27.         return id == user.id &&

 28.                 Objects.equals(name, user.name);

 29.     }

 30.     @Override

 31.     public int hashCode() {

 32.         return Objects.hash(id, name);

 33.     }

 34. }

 35. public class TreeSetTest4 {

 36.     public static void main(String[] args) {

 37.         Comparator comparator = new Comparator() {

 38.             @Override

 39.             public int compare(Object o1, Object o2) {

 40.                 if(o1 instanceof User && o2 instanceof User){

 41.                     User u1 = (User) o1;

 42.                     User u2 = (User) o2;

 43.                     return Integer.compare(u1.id,u2.id);

 44.                 }

 45.                 else

 46.                     throw new RuntimeException("无法比较的数据类型");

 47.             }

 48.         };

 49.         TreeSet set = new TreeSet(comparator);

 50.         set.add(new User(111,"Andy"));

 51.         set.add(new User(111,"Jimmy"));

 52.         set.add(new User(333,"Caddy"));

 53.         set.add(new User(444,"lisimmy"));

 54.         set.add(new User(555,"ylaihui"));

 55.         set.add(new User(555,"hahaha"));

 56.         for (Object obj : set) {

 57.             System.out.println(obj);

 58.         }

 59.     }

 60. }

 61. /*

 62. User{id=111, name='Andy'}

 63. User{id=333, name='Caddy'}

 64. User{id=444, name='lisimmy'}

 65. User{id=555, name='ylaihui'}

 66.  */


点赞 0

文章评论

欢迎您:

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!

112 文章 48320 浏览 3 评论

联系我

 •   QQ:    361352119
 •  Email:  lisimmy@sina.com
 • 微信: